Environmentální výchova

Informace o škole
Environmentální výchova

Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí:

Environmentální výchova, vzdělání a osvěta na naší škole

V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu a jako průřezové téma zasahuje do různých předmětů. Značná pozornost je pak věnována rovněž formě výchovné, kde se studenti aktivně účastní celé řady ekologických projektů, celoškolních akcí a činností zaměřených na ochranu životního prostředí a to jak v rámci vyučování, tak i ve volném čase.

Vypracovala koordinátorka EVVO Mgr Božena Polášková