Humanitní předměty

Teoretická výchova
Předmětová komise č.1 humanitních předmětů

Předmětová komise 1 - humanitní předměty

Vedoucí předmětové komise

PaedDr. Vladimíra Vasilišinová

Členové

Mgr. Věra Ciompová

Mgr. Eva Kristalasová

Mgr. Ivana Mikulajová

Mgr. Aleš Mosler

Mgr. Radka Uhrová

Mgr. Hana Winklerová

Obecná charakteristika předmětů

Český jazyk a literatura

Vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke kultivovanému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace, využívali jazykových dovedností v praktickém životě, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Cílem výuky je připravit žáky k maturitní zkoušce.

Dějepis

Cílem předmětu dějepis je seznámit studenty s vývojem lidské společnosti od počátku až do současnosti, důraz je kladen na historické mezníky českých zemí v období novověku a především dvacátého století. Znalost dějin pomáhá nám všem zorientovat se v dnešním světě a pochopit jeho současné problémy. Cílem výuky je také rozvíjet kritické myšlení a práci studentů s různými zdroji informací. Součástí výuky jsou exkurze a návštěvy historických památek v našem regionu. Své znalosti a dovednosti mohou studenti uplatnit v každoročně pořádaných dějepisných soutěžích.

Základy společenských věd, Občanská nauka

Obecným cílem výuky je příprava žáků na odpovědný soukromý a občanský život v demokratické společnosti, formování a posilování pozitivních vlastností a hodnot jako je čestné jednání, odpovědnost, respekt k lidským právům a tradičním hodnotám naší kultury a civilizace. Žáci jsou vedeni k aktivnímu sledování dění ve společnosti, ke kritickému myšlení a schopnosti řešit problémy osobní, právní a sociální.

PK 1 se podílí na výuce ve všech studijních a učebních oborech

Studijní materiály

Maturitní obory

Český jazyk a literatura:

Odmaturuj z literatury 1. Didaktis 2011. ISBN 80-7358-016-0

teoreticka-vychova01

Přehled středoškolského učiva českého jazyka. Didaktis 2015. ISBN 978-80-7358-235-7

teoreticka-vychova02

Slanař, Otakar. Obsahy a rozbory děl (k literatuře – přehledu SŠ učiva). Edice MATURITA, Třebíč: 2011. ISBN 80-902571-7-8

teoreticka-vychova03

Dějepis:

 Čornej, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. SPN: Praha 2010. ISBN 80-7235-194-X

teoreticka-vychova04

Učební obory

Český jazyk a literatura:

Kvítková, Naděžda – Helclová, Ilona. Čeština pro učební obory středních odborných učilišť. SPN: Praha 2010. ISBN 80-7235-188-5 

teoreticka-vychova05

Maturitní obory

Základy společenských věd:

Dvořák, Jan – Emmert, František – Fabičovicová, Alena. Odmaturuj! ze společenských věd: aktualizováno k 1. 1. 2015. Druhé, přepracované vydání. Brno: Didaktis 2015. ISBN 978-80-7358-243-2

teoreticka-vychova06

Pozn.: Učebnici si žáci zakoupí až po 1. vyučovací hodině ZSV, dle instrukcí vyučujícího

Exkurze

Soutěže

Projekty

Výstavy

Besedy

Doučování

Vyučující PK č. 1 nabízejí žákům doučování v předmětu český jazyk a literatura a příprava na státní maturitní zkoušku, dějepis, základy společenských věd a občanská nauka.